PUBLIKACJE

   


Bury M., Zarządzanie różnorodnością – wykorzystanie potencjału pracowników generacji Y, [w:] Perspektywy Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Red. A. Rakowska, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2014, s. 126-137.


Dudek J., Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” na przykładzie województwa świętokrzyskiego, (w:) Ster II Strategia – Taktyka – Ekonomia – Rozwój. Prace Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy. Red. M. Borkowska, Karpacz 2013, s. 68-72.


Braksator A., Bury M., Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki w Korpusie Służby Cywilnej, (w:) Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia. Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zeszyt IV. Red. P. Bartkowiak, T. Bernat, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Poznaniu, Poznań 2012, s. 147-157.


Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. E. Madej, A. Winnicka-Wejs (red.), Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.


Winnicka-Wejs A., Hap W., Background screening a ryzyko personalne, [w:] Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Red. A. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 61-73.


Winnicka-Wejs A., Klich A., Rozwój HR Shared Service Centers w Polsce, (w:) Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk. Red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 42-54.


Winnicka-Wejs A., Dembińska A., Dróżdż P.,Śląski rynek konsultingu personalnego (wstępne wyniki badań). (w:) Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium. Red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński. Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 73-88